UTBILDNINGAR OCH KONSULTATIONER INOM ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT

Skyddsombudsrätt 

Som skyddsombud har du ett förtroendeuppdrag att tillvarata dina arbetskamraters intressen beträffande arbetsmiljö. Du har unika möjligheter att kunna påverka arbetsgivaren i det pågående arbetsmiljöarbetet.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper som förstärker dig i din roll som skyddsombud till gagn för hela företaget.

Ur kursinnehållet:

  • Företräda, verka och vaka
  • Arbetsgivarens skyldigheter
  • Samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare
  • Skyddsombudets befogenheter och rättigheter
  • ”En arbetsmiljöfrågas väg”

 

Effektivt skyddskommitté arbete

En skyddskommitté består av arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter. För att skyddskommittén skall kunna arbeta så effektivt som möjligt med arbetsmiljöfrågor behöver alla ledamöter ha arbetsmiljökunskaper motsvarande skyddsombudens kunskaper.

Under denna heldagsutbildning går vi igenom skyddsombudsrätten och du får kunskap om vilka generella frågor som är föremål för en skyddskommittés arbete.